Bilim Merkezlerinin Sunduğu İmkanlar

bilim merkezleriDünyadaki bazı bilim merkezlerinde kütüpha­ne de oluyor. Üniversite kütüphaneleri kadar zen­gin kütüphanesi olan bilim merkezleri bir yana, bi­lim müzesi geçmişine sahip merkezlerde de üni­versite çevrelerine ve araştırmacılara açık arşivler de var. Yine bazı bilim merkezlerinde, bu merkez­lere sponsorluk yapan şirketlerin yenilikçi ürünle­rinin sergilendiğini görebiliyoruz. Bu sayede şir­ketler ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken teknolo­jiye meraklı ziyaretçiler de geleceğin teknolojisiy­le tanışıyor.

Toplumda bilim kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bilim merkezleri bilim iletişimi konusun­da hayli başarılı. Bilim merkezlerinde doğa bilim­lerinde kullanılan yeni teknolojilerin beraberinde getirdiği sosyal ve etik sorunların işlendiği sergi­ler görmek de mümkün. Örneğin klonlama, kök hücre gibi biyoetik yönleri olan konuların işlendiği sergiler, toplumdaki sosyal ve kültürel farklılıkları anlatan sergiler bir bilim merkezinde olması bekle­nenlerden. Bazı bilim merkezleri ziyaretçilere, ko­nu hakkındaki düşüncelerini sergi alanında bulu­nan multimedya araçlarını kullanarak bilim mer­kezinin arşivine aktarma fırsatı da sunuyor.

Bunların ötesinde bilim merkezlerinde, okul müfredatıyla ilişkilendirilerek çok çe­şitli konularda eleştirel düşünmeyi geliştir­meye yönelik atölye çalışmaları, takım çalış­ması, karar verme ve problem çözme bece­rilerini geliştiren eğitim programları, yatılı programlar ve kamplar gibi pek çok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerin bir kısmı ço­cuk tiyatrolarıyla ve benzer sanat kurumla­rıyla birlikte yürütülüyor. Öğretmenlere, ev­de eğitim gören çocuklara, bilimle ilgili ka­riyer hedefleyen öğrencilere yönelik etkile­şimli ve eğlenceli özel programlar düzenle­mek bilim merkezlerinin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Dünyadaki bilim merkezlerinde kalaba­lık okul ve ziyaretçi gruplarının giriş sırasını bekleyebileceği yüksek tavanlı giriş salonla­rı, deney setlerinin, bilimsel CD’lerin, kitap ve oyuncakların, ziyaret edilen bilim merke­zine özgü hatıra eşyalarının satıldığı hediye­lik eşya satan dükkânlar, kafeler ve dinlenme köşeleri de bulunuyor.

Konu : , , , ,
Kategori : Bilim